№85 ЖОББМ №85 ЖАЛПЫ ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮ МЕКТЕБИ

Окуу процесси

Педагогикалык жамааттын саны: 44 мугалим, айкалыштырып иштегени-2

Окутуу тили: кыргыз, орус (башталгыч класстар)

Иштөө режими:  1-смен 8:00-13:00, 2-смен 13:00-18:30

Мектепте окуу 2021-жылдын 15-сентябрында башталат жана 2022-жылдын 8-июнунда бүтѳт.

Окуу жылынын узактыгы каникул убактарын эсепке албаганда:

1-класстарда – 33 жуманы,

2-4-класстарда – 34 жуманы,

5-11-класстарда экзамендик мезгил менен чогуу 34 – 36 жуманы түзѳт.

Каникул убагы 30 календардык күндѳн аз эмес убакыттан турат.

Каникулдардын графиги:

Күзгү —  6.11.2021 – 14.11.2021;

Кышкы — 30.12.2021 – 12.01.2022;

Жазгы —  19.03.2022-30.03.2022.

2021-2022-окуу жылына карата түзүлгөн базистик окуу план

Билим берүү чөйрөлөрүСабактын аталышыКласстар боюнча базистик вариант
1234567891011
ТилдикКыргыз тили                   жана окуу6777
Кыргыз тили4433223
Орус тили33332221122
Чет тили225432222
СоциалдыкТарых2222222
Адам жана коом11211
Математикалык

 

Математика455644
Алгебра32323
Геометрия12121
 

Табигый илимдер

Мекен таануу/Табият таануу22221
Физика/Астрономия22233
Биология222211
Химия2222
География222211
ТехнологиялыкТехнология (эмгек, чийме жана дизайн)111/011
Информатика11121
Искусство

 

Кыргыз адабияты2232333
Орус адабияты1122222
Көркөм өнөр2222110/1
Музыка1111111
Ден соолук маданиятыДене тарбия22222222222
Аскерге чейинки даярдоо22
I.Мамлекеттик компонент:2022242528303029302930
II. Мектеп

компоненти:

Информатика1
Химия1
Бир жумалык окуу жүктөмүнүн чеги2022242529303030302930
Жылдык окуу жүктөмү66074881685098610201020102010209861020
Окуу жүктөмүнүн  чеги2023252630313334353233

 

*№85 жалпы  орто билим берүү  мектебинин 2021-2022-окуу жылына карата окуу планы КР Билим берүү жана илим министрлигинин 2021-жылдын 20-августундагы №1460/1 буйругу менен бекитилген жалпы билим берүүчү мектептер үчүн Базистик окуу планынын негизинде кабыл алынды.

Базисный учебный  план на 2021-2022-учебный год (русский язык обучения)

Образовательная областьНаименование предметов

Базисный вариант по классам

 

1234
ЯзыковаяКыргызский язык3333
Русский язык и чтение6777
Иностранный язык22
МатематическаяМатематика4556
Естественно-научнаяРодиноведение/ Естествознание2222
ИскусствоИзобразительно-художественное творчество2222
Музыка1111
Культура здоровьяФизическая культура2222
Государственный компонент:20222425
Недельная нагрузка20222425
Годовая  нагрузка660748816850
Предельная недельная нагрузка20232526

 

*Учебный план на 2021-2022 учебный год средней общеобразовательной школы №85 принят на основании Базисного учебного плана для общеобразовательных школ с русским языком обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки  Кыргызской Республики от 20 августа 2021 года №1460/1